Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

 

D’acord amb les obli­ga­ci­ons pre­vis­tes en la Llei 34/2002, de Ser­veis de la Soci­e­tat de la Infor­ma­ció i de Comerç Elec­trò­nic (en enda­vant LSSIICE),  FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL amb CIF B63179204 amb domi­ci­li a Via Augus­ta 48–54 1r 3a, 08006 Bar­ce­lo­na i adre­ça elec­trò­ni­ca nicolau@jfarrep.com, mani­fes­ta que són de la seva  propietat:

 

- el domi­ni web WWW.FARRENICOLAU.COM

- els per­fils i pági­na en les seguents xar­xes socials:

 

 • Ins­ta­gram:
 • Face­bo­ok:
 • Twit­ter:
 • Linke­din:

 

Que FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  està ins­cri­ta en el Regis­tre Mer­can­til  de Bar­ce­lo­na, al Tom 35640, Foli 19 i Fulla B‑275030

 

FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  no pot assu­mir cap res­pon­sa­bi­li­tat deri­va­da de l’ús incor­rec­te, ina­de­quat o il·lícit de la infor­ma­ció apa­re­gu­da en les seves pàgi­nes d’In­ter­net o pre­sèn­cia onli­ne a les diver­ses xar­xes soci­als. Amb els límits esta­blerts a la llei, FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL   no assu­meix cap res­pon­sa­bi­li­tat deri­va­da de la fal­ta de vera­ci­tat, inte­gri­tat, actu­a­lit­za­ció i pre­ci­sió de les dades o infor­ma­ci­ons que es con­te­nen en els seus mit­jans online.

 

Els con­tin­guts i infor­ma­ció de les pàgi­nes d’In­ter­net i xar­xes soci­als  de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  estan ela­bo­ra­des per pro­fes­si­o­nals degu­da­ment qua­li­fi­cats per a l’e­xer­ci­ci de la seva pro­fes­sió. No obs­tant això, els con­tin­guts i infor­ma­ció no vin­cu­len a l’esmentada cor­po­ra­ció ni cons­ti­tu­ei­xen opi­ni­ons, con­sells o asses­so­ra­ment legal de cap tipus, doncs es trac­ta mera­ment d’un ser­vei ofert amb caràc­ter infor­ma­tiu i divulgatiu.

 

Les pàgi­nes d’In­ter­net o xar­xes soci­als  de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  poden con­te­nir enlla­ços (links) a altres pàgi­nes de ter­ce­res parts. Per tant, aques­ta no pot assu­mir res­pon­sa­bi­li­tats pel con­tin­gut que pugui apa­rèi­xer en pàgi­nes de ter­cers. Els tex­tos, imat­ges, sons, ani­ma­ci­ons, pro­gra­ma­ri i la res­ta de con­tin­guts inclo­sos en aquest web­si­te són pro­pi­e­tat exclu­si­va de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL   o les seves lli­cen­ci­ants. Qual­se­vol acte de trans­mis­sió, dis­tri­bu­ció, ces­sió, repro­duc­ció, emma­gat­ze­mat­ge o comu­ni­ca­ció públi­ca total o par­ci­al, ha de comp­tar amb el con­sen­ti­ment exprés de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL .

 

De la matei­xa mane­ra es reser­va el dret a reti­rar l’accés al Por­tal, sen­se neces­si­tat de pre­vi avís, a qual­se­vol usu­a­ri que con­tra­vin­gui el dis­po­sat en aquest avís legal.

 

XARXES SOCIALS

 

L’usuari cal­drà que dis­po­si del seu per­fil en aques­tes xar­xes soci­als per poder interac­tu­ar amb FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  i que accep­ti la rela­ció amb la nos­tra xar­xa social.

 

Si així es rea­lit­za, FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  tin­drà accés al per­fil de l’usuari d’acord amb els parà­me­tres esti­pu­lats per la prò­pia xar­xa soci­al i podrà interac­tu­ar amb ell amb l’enviament de mis­sat­ges, publi­ca­ci­ons, par­ti­ci­pa­ció en con­cur­sos i sor­te­jos.   Si l’usuari no desit­ja que FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  pugui acce­dir al seu per­fil o inter­re­la­ci­o­nar-se amb ell cal­drà que es des­vin­cu­li del per­fil dei­xant de seguir o eli­mi­nar com amis­tat, segui­dor o usuari.

 

Les actu­a­ci­ons que rea­lit­zi FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  podran tenir caràc­ter infor­ma­tiu i/o publi­ci­ta­ri del seus ser­veis o pro­duc­tes, con­si­de­rant que la xar­xa soci­al es un mit­jà publi­ci­ta­ri, sota la res­pon­sa­bi­li­tat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  en quant a les publi­ca­ci­ons i comu­ni­ca­ci­ons que rea­lit­zen per aquest mit­jans online.

 

La par­ti­ci­pa­ció dels usu­a­ris en con­cur­sos, pro­mo­ci­ons o sor­te­jos impli­ca­rà que l’usuari accep­ta les bases legals d’aquest con­curs, pro­mo­ció o sor­teig que seran publi­ca­des a la xar­xa soci­al de refe­rèn­cia  en el moment opor­tú,  i  amb la seva par­ti­ci­pa­ció,  impli­ca­rà que l’usuari ha accep­tat les mateixes.

 

Es recor­da als usu­a­ris que les publi­ca­ci­ons que rea­lit­zin en les xar­xes soci­als serà sota la seva res­pon­sa­bi­li­tat i cal­drà que res­pec­tin la legis­la­ció i els drets de ter­cers que es puguin afec­tar, amb espe­ci­al relle­vàn­cia els drets de pro­pi­e­tat intel·lectual, de pro­tec­ció de dades i de la prò­pia imat­ge de ter­cers, així com les nor­mes de les prò­pi­es xar­xes soci­als que cons­ten en els següents links:

 

Face­bo­ok: https://www.facebook.com/legal/terms

Ins­ta­gram : https://help.instagram.com/

Twit­ter: https://twitter.com/es/tos

Linke­din: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En vir­tut de la nor­ma­ti­va de pro­tec­ció de dades de caràc­ter per­so­nal, el fem conei­xe­dor que les seves dades per­so­nals, que poden estar en aques­ta comu­ni­ca­ció, estan incor­po­ra­des en el Fit­xer de ” Con­tac­tes ” res­pon­sa­bi­li­tat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL, CIF ; B63179204.

La fina­li­tat d’a­quest trac­ta­ment és la ges­tió i con­trol del cor­reu elec­trò­nic així com l’a­gen­da de con­tac­tes i aten­dre la seva peti­ció. Aques­tes dades no seran trans­me­ses a ter­ce­res per­so­nes i seran con­ser­va­des sem­pre que sigui impres­cin­di­ble o legí­tim per la fina­li­tat que es van captar.
Con­for­me allò dis­po­sat a la nor­ma­ti­va esmen­ta­da, podrà indi­car la revo­ca­ció del con­sen­ti­ment donat, així com exer­ci­tar els drets d’ac­cés, rec­ti­fi­ca­ció o supres­sió, la limi­ta­ció del trac­ta­ment o opo­sar-se, així com el dret a la por­ta­bi­li­tat de les dades. Aques­tes peti­ci­ons hau­ran de rea­lit­zar-se a Via Augus­ta 48–54 1r 3a , 08006 Bar­ce­lo­na (Bar­ce­lo­na) o bé envi­ar un cor­reu elec­trò­nic a : nicolau@jfarrep.com.
Així mateix podrà pre­sen­tar una recla­ma­ció davant l’A­gèn­cia Espa­nyo­la de Pro­tec­ció de Dades.

-Si son trac­ta­des a les nos­tres xar­xes soci­als, d’acord amb el deta­llat ante­ri­or­ment, aques­tes seran incor­po­ra­des en el fit­xer de Xar­xes soci­als i Màr­que­ting res­pon­sa­bi­li­tat d’aquesta enti­tat, amb la fina­li­tat de ges­ti­o­nar aque­lla infor­ma­ció i dades obtin­gu­des de l’interactuació dels usu­a­ris d’aquestes xar­xes amb els perfils/pàgina de l’entitat. Aques­tes dades seran con­ser­va­des sem­pre que es man­tin­gui l’interès legí­tim que va per­me­tre el seu tractament.

En qual­se­vol cas, podrà indi­car la revo­ca­ció del con­sen­ti­ment ator­gat,  si aques­ta va ser la base que va legi­ti­mar el trac­ta­ment o exer­ci­tar els drets previstos:

 

 • D’accés: L’in­te­res­sat té dret a saber si el res­pon­sa­ble del trac­ta­ment trac­ta dades per­so­nals seves i, si és així, té dret a acce­dir a aques­tes dades i a obte­nir la infor­ma­ció al res­pec­te del trac­ta­ments realitzats.
 • Rec­ti­fi­ca­ció: Està vin­cu­lat al caràc­ter ine­xac­te o incom­plet de les dades. L’in­te­res­sat té dret a rec­ti­fi­car les seves dades per­so­nals ine­xac­tes i que es com­ple­tin les seves dades per­so­nals incompletes.
 • Supres­sió:  L’interessat té dret a obte­nir la supres­sió de les seves dades per­so­nals (“dret a l’o­blit”), quan aques­tes ja no són neces­sà­ri­es per a la fina­li­tat per a la qual es van reco­llir, es revo­ca el con­sen­ti­ment en el qual es basa­va el trac­ta­ment, l’in­te­res­sat s’o­po­sa al trac­ta­ment, les dades s’han trac­tat il·lícitament, s’han de supri­mir per com­plir una obli­ga­ció legal o  s’han obtin­gut en rela­ció amb l’o­fer­ta de ser­veis de la soci­e­tat de la infor­ma­ció adre­ça­da a menors.
 • Limi­ta­ció del trac­ta­ment: És un dret de la per­so­na interes­sa­da con­sis­tent en mar­car les seves dades de caràc­ter per­so­nal con­ser­va­des, amb la fina­li­tat de limi­tar-ne el trac­ta­ment en el futur.  La limi­ta­ció del trac­ta­ment supo­sa que, a peti­ció de la per­so­na interes­sa­da, les seves dades per­so­nals es dei­xen de tractar.
 • Opo­si­ció: l’interessat té dret a opo­sar-se al trac­ta­ment de les seves dades quan es basa en alguns supò­sits con­crets i s’invoca un motiu rela­ci­o­nat amb la seva situ­a­ció personal.
 • Por­ta­bi­li­tat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades per­so­nals que ha faci­li­tat a un res­pon­sa­ble del trac­ta­ment en un for­mat estruc­tu­rat, d’ús comú i de lec­tu­ra mecà­ni­ca, , si es basa en el con­sen­ti­ment o en un con­trac­te o quan el trac­ta­ment es fa per mit­jans automatitzats.
 • No ser objec­te de deci­si­ons indi­vi­du­als automatitzades: 
  L’interessat té dret a no ser objec­te d’una deci­sió basa­da només en el trac­ta­ment auto­ma­tit­zat de les seves dades, inclo­sa l’elaboració de per­fils, que pro­du­ei­xi efec­tes jurí­dics en ell o l’afecti negativament.

 

Aques­tes peti­ci­ons cal­drà que es faci a Via Augus­ta 48–54 1r 3a, 08006 Bar­ce­lo­na o a nicolau@jfarrep.com

Així mateix tam­bé podrà pre­sen­tar una recla­ma­ció davant l’Agència Espa­nyo­la de Pro­tec­ció de Dades.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aques­ta web és pro­pi­e­tat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL . Els drets de Pro­pi­e­tat Intel·lectual i drets d’ex­plo­ta­ció i repro­duc­ció d’a­ques­ta web, de les seves pàgi­nes, de la seva pre­sèn­cia a xar­xes soci­als, pan­ta­lles, la infor­ma­ció que con­te­nen, la seva apa­ren­ça i dis­seny, així com els vin­cles (“hiper­links”) que s’es­ta­blei­xin des d’e­lla a altres pàgi­nes web de qual­se­vol cen­tre ads­crits o orga­nis­me depe­nent, són pro­pi­e­tat exclu­si­va d’a­ques­ta, tret que expres­sa­ment s’es­pe­ci­fi­qui altra cosa.

Quals­se­vol deno­mi­na­ci­ons, dis­senys i/o logo­tips, així com quals­se­vol pro­duc­te o ser­vei oferts i reflec­tits en aques­ta pàgi­na web, són mar­ques degu­da­ment regis­tra­des per ( Nom de l’entitat)   per les seves soci­e­tats fili­als i/o domi­na­des o per tercers.

Qual­se­vol ús inde­gut de les matei­xes per per­so­nes dife­rents del seu legí­tim titu­lar i sen­se el con­sen­ti­ment exprés i ine­quí­voc per part d’a­quest podrà ser denun­ci­at i per­se­guit a tra­vés de tots els mit­jans legals exis­tents en l’ordenament jurí­dic espa­nyol i/o comunitari.

Els drets de pro­pi­e­tat intel·lectual i mar­ques de ter­cers estan des­ta­cats con­ve­ni­ent­ment i han de ser res­pec­tats per tot aquell que acce­dei­xi a aques­ta pàgi­na, no essent res­pon­sa­bi­li­tat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL    l’ús que l’usuari pugui por­tar a ter­me refe­rent a això, reca­ient la res­pon­sa­bi­li­tat exclu­si­va en la seva persona.

Només per a ús per­so­nal i pri­vat es per­met des­car­re­gar els con­tin­guts, copi­ar o impri­mir qual­se­vol pàgi­na d’a­ques­ta web i xar­xes soci­als. Que­da pro­hi­bit repro­duir, trans­me­tre, modi­fi­car o supri­mir la infor­ma­ció, con­tin­gut o adver­ti­ments d’a­ques­ta web sen­se la prè­via auto­rit­za­ció per escrit de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL .

FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  no trans­fe­reix als usu­a­ris la pro­pi­e­tat del seu softwa­re. L’usuari és el pro­pi­e­ta­ri del suport en el qual el softwa­re és gra­vat. FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL   pose­eix tots els drets de pro­pi­e­tat indus­tri­al i intel·lectual, inclo­ent el softwa­re. Si l’ usu­a­ri trans­fe­reix softwa­re d’ aquest web­si­te al seu ter­mi­nal, no podrà dis­sec­ci­o­nar pel seu estu­di i  des­com­pi­lar, tra­duir la ver­sió del codi objec­te ori­gi­nal o el seu llen­guat­ge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les pre­sents con­di­ci­ons gene­rals es regei­xen per la Legis­la­ció espa­nyo­la, sent com­pe­tents els Jut­jats i Tri­bu­nals espa­nyols per a conèi­xer de quan­tes qües­ti­ons se sus­ci­tin sobre la inter­pre­ta­ció, apli­ca­ció i com­pli­ment de les matei­xes. L’u­su­a­ri, en vir­tut de la seva accep­ta­ció a les con­di­ci­ons gene­rals reco­lli­des en aquest avís legal i sem­pre que aques­ta sub­mis­sió sigui pos­si­ble, renun­cia expres­sa­ment a qual­se­vol fur que, per apli­ca­ció de la Llei d’En­ju­di­ci­a­ment Civil vigent pogués correspondre-li.