Política de cookies

Els hi infor­men que en  la web https://www.farrenicolau.com/ , el sis­te­ma de nave­ga­ció uti­lit­za algu­nes dades de nave­ga­ció (“Cooki­es”) per poder ofe­rir un ser­vei més acu­rat als usu­a­ris de la web.

Les “Cooki­es” són petits arxius de text que el nave­ga­dor emma­gat­ze­ma quan es nave­ga per llocs web i apli­ca­ci­ons. En gene­ral, aques­tes tec­no­lo­gi­es poden ser­vir per fina­li­tats molt diver­ses, com per exem­ple, reco­nèi­xer-te com a usu­a­ri, obte­nir infor­ma­ció dels teus hàbits de nave­ga­ció o per­so­na­lit­zar la for­ma en que es mos­tra el contingut.

 

FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL  a la seva web uti­lit­za “cooki­es” de ter­cers; i en con­cret Cooki­es d’anàlisi. Aques­tes  són  trac­ta­des per ter­cers i  ens per­me­ten quan­ti­fi­car el nom­bre d’usuaris i així poder rea­lit­zar el mesu­ra­ment i anà­li­si esta­dís­tic de la uti­lit­za­ció que rea­lit­zen els usu­a­ris del ser­vei oferts. Per això, s’analitza la seva nave­ga­ció a la nos­tra web amb la fina­li­tat de millo­rar la nos­tra ofer­ta de pro­duc­tes i ser­veis. El ter­cer és  Goo­gle Analy­tics, que és un ser­vei d’estadístiques de pàgi­nes web que ofe­reix   Goo­gle Inc. Goo­gle Analy­tics recull infor­ma­ció de l’equip de l’usuari per obte­nir infor­mes sobre l’activitat de l’aplicació i emma­gat­ze­ma la infor­ma­ció reco­lli­da per les “cooki­es” en ser­vi­dors als Estats Units.

 

En tot cas, en el supò­sit que es cap­tin dades de caràc­ter per­so­nal i en aquest cas, només l’adreça IP d’accés; els infor­mem que aques­tes seran trac­ta­des i incor­po­ra­des en un Fit­xer deno­mi­nat “Màr­que­ting i xar­xes soci­als” res­pon­sa­bi­li­tat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL

La fina­li­tat d’aquest fit­xer és la ges­tió i con­trol de les xar­xes soci­als que es dis­po­sen així com dels usu­a­ris que interac­tu­en a la web i la infor­ma­ció que s’obté. Aques­tes dades seran trans­me­ses a les empre­ses ges­to­res de les cooki­es i seran con­ser­va­des d’acord amb els parà­me­tres d’aquestes enti­tats.  Aques­tes dades seran trans­fe­ri­des a ter­cers paï­sos, podent obte­nir infor­ma­ció al res­pec­te en la prò­pia polí­ti­ca de Goo­gle:  https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

Con­for­me allò dis­po­sat en la nor­ma­ti­va de pro­tec­ció de dades de caràc­ter per­so­nal, li infor­mem que pot revo­car aques­tes auto­rit­za­ci­ons a tra­ves del seu pro­pi nave­ga­dor o exer­ci­tar els drets d’accés, rec­ti­fi­ca­ció o supres­sió, la limi­ta­ció del trac­ta­ment o opo­sar-se, així com el dret a la por­ta­bi­li­tat de les dades a: Via Augus­ta 48–54 1r 3a, 08006 Bar­ce­lo­na o bé envi­ant un cor­reu elec­trò­nic a : nicolau@jfarrep.com  . Així mateix, podrà pre­sen­tar una recla­ma­ció davant de l’Agència Espa­nyo­la de Pro­tec­ció de Dades.

 

S’informa l’usuari que Goo­gle podrà trans­me­tre aques­ta infor­ma­ció a ter­cers quan així ho reque­rei­xi la llei, o quan aquests ter­cers pro­ces­sin la infor­ma­ció per comp­te de Goo­gle. Goo­gle no asso­ci­a­rà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada que dis­po­si, i per tant, ho farà total­ment de for­ma anonimitzada.

Per rebut­jar o eli­mi­nar aques­ta “cookie” es pot con­sul­tar la següent adreça:
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

 

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES

 

En qual­se­vol cas, l’ usu­a­ri pot habi­li­tar l’opció del seu pro­pi sis­te­ma de nave­ga­ció per tal de no per­me­tre la instal·lació de cooki­es; sen­se que en cap cas FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL pugui ser res­pon­sa­ble de que la inha­bi­li­ta­ció de Cooki­es com­por­ti que alguns dels ser­veis que ofe­reix aques­ta web no fun­ci­o­nin correctament.

 

En els següents enlla­ços, podrà tro­bar ins­truc­ci­ons que l’ajudaran a con­fi­gu­rar els ajus­tos dels prin­ci­pals nave­ga­dors més utilitzats.

 

Inter­net Explorer:

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Micro­soft Edge;

https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Goo­gle Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

 

Mozi­lla Firefox:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

Safa­ri:
http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Safa­ri para IOS (Ipho­ne, IPad):

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es

 

Chro­me para Android:

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

 

Si es desit­ja més infor­ma­ció sobre les cooki­es i la seva mane­ra d’inhabilitar-les segons el seu sis­te­ma de nave­ga­ció pot con­sul­tar els següents links:

www.aboutcookies.org
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

 

En cas con­tra­ri, i havent infor­mat FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL de l’ ús de cooki­es, i sen­se que aques­tes hagin estat inha­bi­li­ta­des, impli­ca que l’usuari dóna el seu con­sen­ti­ment al trac­ta­ment de dades per Goo­gle en la for­ma pre­vis­ta en aquest avís i per les fina­li­tats aquí descrites.

 

En cas de dub­te o de qual­se­vol comen­ta­ri, es pot diri­gir a FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS, SL a tra­vés dels seus mit­jans d’atenció al públic o bé comu­ni­car-se amb nos­al­tres a tra­vés de : nicolau@jfarrep.com