Béns Immobles

Actualment, diposar d’un bé immoble (pis, local, pàrquing…) és un valor afegit de seguretat, econòmic i de qualitat pels seus propietaris.

 

Els ofe­rim el nos­tre ser­vei més pro­fes­si­o­nal per tal de ges­ti­o­nar els seus con­trac­tes d’ar­ren­ta­ment amb dili­gèn­cia, ren­ta­bi­li­tat, i pro­cu­rem man­te­nir en bones con­di­ci­ons de man­te­ni­ment els seus béns, per­què són un aval de futur per Vos­tè i els seus.


Ges­tió cobra­ment / emis­sió de rebuts / recla­ma­ció morosos.


Ges­tió de paga­ments (IBI, des­pe­ses comu­ni­tat, fac­tu­res industrials…).


Ges­tió man­te­ni­ment immobles.


Ges­tió de moro­sos fins inter­ven­ció judicial.


For­ma­lit­za­ció con­trac­tes d’ar­ren­da­ment amb des­pe­ses a càr­rec inquilí.


Paga­ments i liqui­da­ció impost sobre trans­mis­si­ons patri­mo­ni­als (ITP).


Ges­tió i dipò­sit fian­ces Incasol.


Apli­ca­ció aug­ments i revi­sió de ren­des segons pac­tes contracte.


Liqui­da­ció i trans­fe­rèn­cia men­su­al de les ren­des dels immobles.


Ges­tió decla­ra­ci­ons tri­mes­trals IVA.


Inter­ven­ció en com­pra / ven­da d’immobles.