Vols vendre o llogar?

Vendre o llogar una propietat és una decisió molt important i ho sabem.

Per això, tre­ba­llem per ser el seu asses­sor de con­fi­an­ça que amb expe­ri­èn­cia, conei­xe­ment i cri­te­ri, mini­mit­zi els seus dub­tes ofe­rint segu­re­tat i tranquil·litat, acom­pa­nyant-lo en tot moment durant el pro­cès de llo­guer o ven­ta de la seva pro­pi­e­tat, des de la valo­ra­ció fins la signatura.

Dins de la nostra gestió disposem de servei de:


Valo­ra­ció real basa­da en estu­dis de mer­cat per­ma­nent­ment actualitzats.


Asses­so­rem sobre l’a­dap­ta­ció a la nor­ma­ti­va legal vigent en matè­ria de lloguer.


Tra­mi­tem, si s’es­cau, els Cer­ti­fi­cats d’A­lu­mi­no­si, Cèdu­la Habi­ta­bi­li­tat i Qua­li­fi­ca­ció Efi­ci­èn­cia energètica.


Repor­tat­ge foto­grà­fic pro­fes­si­o­nal i vídeo, gene­rem des­crip­ci­ons opti­mit­za­des en diver­sos idiomes.


Comu­ni­quem els resul­tats de cada visi­ta i infor­mem peri­ò­di­ca­ment de les acci­ons comer­ci­als por­ta­des a ter­me, així com la situ­a­ció del mercat.


Publi­ca­ció als por­tals immo­bi­li­a­ris de més sol­vèn­cia en el mercat.


Coor­di­nem la pre­pa­ra­ció i super­vi­sió de tot el que afec­ta a la sig­na­tu­ra de tan­ca­ment de l’operació:


Ven­da A l’es­crip­tu­ra públi­ca de com­pra­ven­da, tant amb la Nota­ria com amb les enti­tats ban­cà­ri­es par­ti­ci­pants en l’operació.


Llo­guer Infor­mes com­plerts i exhaus­tius del poten­ci­al llo­ga­ter, per obte­nir la màxi­ma garan­tia. Con­trac­te de llo­guer per­so­na­lit­zat i tra­mi­ta­ció de la fian­ça davant l’or­ga­nis­me ofi­ci­al cor­res­po­nent, així com ges­tió de la comu­ni­ca­ció de l’ ITP davant Orga­nis­me Oficial.