Gestió comptable i fiscal

Sóm molt conscients de les dificultats que viuen a diari emprenedors i empreses.

Els volem fer la ges­tió més fàcil, direc­te i àgil.
Ens apro­pem als seus dub­tes i difi­cul­tats per acon­se­guir una ges­tió òpti­ma del seu negoci.


Con­fec­ció balan­ços. Ano­ta­ci­ons comptables.


Con­fec­ció i envi­a­ment tele­mà­tic dels impos­tos tri­mes­trals, així com dels resums anuals.


Con­fec­ció dels impos­tos de societats.


Con­fec­ció del Lli­bres Ofi­ci­als i dels Comp­tes Anuals.


Con­sul­ta via email i telefònica.


Trà­mits Hisenda.