Assegurances

Sabem que les assegurances immobiliàries són especialment complicades, tant per l’elevat nombre de sinistres, com pel gran nombre de gent implicada
en la resolució.

 

Pro­pi­e­ta­ris, inqui­lins, admi­nis­tra­dors de fin­ques, pre­si­dents de comu­ni­tats, copro­pi­e­ta­ris, repa­ra­dors, perits, etc. Per això, és d’especial impor­tàn­cia un bon ges­tor en la matè­ria que cone­gui els pro­ble­mes que puguin sor­gir i t’aporti sem­pre les eines que neces­si­tes en el teu dia a dia.


Asse­gu­ran­ça de Comunitats.


Asse­gu­ran­ça de Llar.


Asse­gu­ran­ça Impa­ga­ment LLoguers.


Asse­gu­ran­ça de comerç.


Asse­gu­ran­ça d’ Incendis.


Asse­gu­ran­ça de Res­pon­sa­bi­li­tat Civil.


Asse­gu­ran­ça Ser­veis Tèc­nics Edificis.