Administradors de Finques i Béns Immobles amb més de 50 anys d’experiència.

Trac­te pro­per i fami­li­ar, rigor comp­ta­ble i ges­tió efi­ci­ent. Con­fii’ns el seu patrimoni.
Aquí tro­ba­ràs tots els ser­veis pro­fes­si­o­nals per una ges­tió com­ple­ta, efi­caç, hones­ta i trans­pa­rent de la seva fin­ca i patri­mo­ni. Espe­rem poder aju­dar-lo i ofe­rir-li la nos­tra expe­ri­èn­cia admi­nis­tra­ti­va, comp­ta­ble i de ges­tió d’ inci­dèn­cia en el sec­tor immo­bi­li­a­ri del seu pis i comunitat.

 

Adm. de Fin­ques col·legiada nº 5521
Eco­no­mis­ta col·legiada nº 15315
Soci­e­tat ins­cri­ta en el Regis­tre Espe­ci­al d’As­so­ci­a­ci­ons i Enti­tats del Cafbl núme­ro S00191

Serveis immobiliaris globals.
Serveis de gestió personalitzada de béns immobles.

Des­patx pro­fes­si­o­nal amb àmplia expe­ri­èn­cia en el sec­tor immo­bi­li­a­ri i amb més de 50 anys d’ac­ti­vi­tat pro­fes­si­o­nal en l’Ad­mi­nis­tra­ció de Fin­ques i ges­tió de Patri­mo­ni Immo­bi­li­a­ri. Comp­tem amb un bon nom­bre de cli­ents que han posat la seva con­fi­an­ça en nos­al­tres, tant en la ges­tió de Comu­ni­tats de Pro­pi­e­ta­ris, com en el Règim de Pro­pi­e­tat Vertical.

 

El nos­tre ser­vei està basat en una aten­ció molt per­so­na­lit­za­da dels nos­tres cli­ents, i ens pre­o­cu­pa en extrem, la trans­pa­rèn­cia dels recur­sos que admi­nis­trem. Ente­nem els seus béns immo­bles com un valor afe­git de qua­li­tat en les seves vides, que pro­cu­rem cui­dar, man­te­nir i ren­ta­bi­lit­zar de la mane­ra més rigo­ro­sa i hones­ta possible.

Con­tac­ti amb nosaltres

934 153 934

nicolau@jfarrep.com

On tro­bar-nos

Via Augus­ta 48 — 54, 1r 3a

Bar­ce­lo­na

Veu­re en un mapa

Hora­ri d’a­ten­ció al públic

de dilluns a divendres

9h a 14h