Comunitats de Propietaris

La gestió de les Comunitats de Propietaris és un repte diari, tant pel professional com pels copropietaris que conviuen a la finca.

És la nos­tra volun­tad resol­dre els con­flic­tes de la for­ma més amis­to­sa pos­si­ble sem­pre en bene­fi­ci dels interes­sos comuns. El nos­tre ser­vei està basat en una aten­ció molt per­so­na­lit­za­da dels nos­tres cli­ents, i ens pre­o­cu­pa en extrem, la trans­pa­rèn­cia dels recur­sos que administrem,

havent dis­po­sat per a les Comu­ni­tats de Pro­pi­e­ta­ris, que les seves pro­vi­si­ons de fons i sal­dos exis­tents, fun­ci­o­nin indi­vi­du­al­ment, en base a un comp­te cor­rent nomi­na­tiu, abso­lu­ta­ment inde­pen­dent dels recur­sos d’al­tres Comu­ni­tats, al mar­ge fins i tot, dels fons del des­patx pro­fes­si­o­nal de l’Administrador.


Obten­ció de l’NIF de les Comunitats.


Cons­ti­tu­ció Legal Comu­ni­tat de Propietaris.


Con­sul­tes gene­rals sobre temes jurí­dic / immobiliaris.


Asses­so­ria res­pec­te a trans­mis­si­ons patri­mo­ni­als (suc­ces­si­ons / entre vius).


Ges­tió de moro­sos (fins inter­ven­ció judicial).


Asses­so­ria en qües­ti­ons tèc­nic / constructives.


Reu­nió ordi­nà­ria anu­al de la Comu­ni­tat, sigui en des­patx pro­fes­si­o­nal o amb des­pla­ça­ment a l’pro­pi immoble.


Con­fec­ció liqui­da­ció gene­ral ordi­nà­ria de comp­tes, tant de la fin­ca com indi­vi­du­al per a cada departament.


Con­fec­ció liqui­da­ci­ons extra­or­di­nà­ri­es per obres, tant de la fin­ca com indi­vi­du­al per a cada departament.


Con­trol pres­su­pos­ta­ri anu­al de la finca.


Com­pa­ra­ti­va des­vi­a­ció entre des­pe­ses i pres­su­post anual.


Con­trol i paga­ment d’im­pos­tos o arbi­tris de la Comunitat.


Cer­ti­fi­ca­ci­ons d’ac­tes i altres.


Tra­mi­ta­ció subvencions.


Paga­ment fac­tu­ra indus­tri­als, con­trol anu­al tari­fes ser­veis i sub­mi­nis­tra­ments com ara llum i gas.


Cobra­ment rebuts, segui­ments impa­gats i reclamació.


Ober­tu­ra parts de sinis­tres, ges­tió inci­dèn­ci­es i seguiment.


Con­trol i segui­ment obli­ga­ci­ons deri­va­des de la Comu­ni­tat (Bai­xa Ten­sió, Ins­pec­ció Tèc­ni­ca Ascen­sor, Man­te­ni­ments Obli­ga­to­ris tèc­nics de la fin­ca en general).


Segui­ment desen­vo­lu­pa­ment Ins­pec­ció Tèc­ni­ca de l’E­di­fi­ci (ITE) fins a la seva obten­ció, i reso­lu­ció pato­lo­gi­es finca.