Qui som

Despatx professional amb àmplia experiència en el sector immobiliari i amb més de 50 anys d’activitat professional en l’Administració de Finques.

Empre­sa fami­li­ar amb més de 50 anys d’ expe­ri­èn­cia en el sec­tor de l’Ad­mi­nis­tra­ció de Fin­ques i Béns Immo­bles, amb dues gene­ra­ci­ons al capdavant.

 

Soci­e­tat ins­cri­ta en el Regis­tre Espe­ci­al d’Associacions i Enti­tats del Col.legi D’Ad­mi­nis­tra­dors de Fin­ques de Bar­ce­lo­na núme­ro S00191

Empre­sa ins­cri­ta en el Regis­tre d’ Agents Immo­bi­li­a­ris de Cata­lu­nya Aicat 2077.

 

L’em­pre­sa dis­po­sa de 4 depar­ta­ments dife­ren­ci­ats, per tal t’a­ten­dre efi­caç­ment les seves neces­si­tats; Depar­ta­ment Horit­zon­tal / Depar­ta­ment Ver­ti­cal / Depar­ta­ment legal / Depar­ta­ment Comp­ta­ble i Fiscal.

Jor­di Far­ré Pascual

Soci Fun­da­dor i Admi­nis­tra­dor de Finques

Col.legiat núme­ro 1068.

 

  • For­ma­ció comp­ta­ble i de finan­ces. Expe­ri­èn­cia en el sec­tor de la construcció.
  • Més de 50 anys en l’Ad­mi­nis­tra­ció de Finques.

Anna Far­ré Nicolau

Sòcia i Admi­nis­tra­do­ra de Finques

Col.legiada núme­ro 5521.

 

  • Eco­no­mis­ta Col.legiada núme­ro 15315
  • Lli­cèn­cia en Admi­nis­tra­ció i Direc­ció d’ Empre­ses per la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na, amb segon cicle d’ Economia.
  • Més de 20 anys d’ expe­ri­èn­cia en el sector.